Zaloguj
Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Szukaj

Szukanie zaawansowane

Szukaj
Producenci
Promocje

Regulamin

Regulamin:

Regulamin sklepu

I. Warunki ogólne

1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.specbudow.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2. Sklep www.specbudowa.pl  jest prowadzony przez firmę:

SPECbudowa.pl s.c. 

M.Wasiak, S.Częszczyk 

95-100 Zgierz

ul. Hoża 6

Nip. 7322714666
Regon 360232125

 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

a.   Przedsiębiorcą prowadzącym sklep internetowy SPECBUDOWA.PL, pod adresem www.specbudowa.pl, zwany dalej „Sklepem Internetowym” jest SPECbudowa.pl s.c., prowadząca działalność gospodarczą pod firmą SPECbudowa.pl s.c. M.Wasiak, S.Częszczyk  z siedzibą w Zgierzu ul. Hoża 6, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadająca NIP 7322174666 oraz numer statystyczny REGON 360232125. 

b.  Kontakt ze Sklepem Internetowym jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@specbudowa.pl, formularza kontaktowego umieszczonego na stronie www.specbudowa.pl, telefonu: +48 794-066-666

2. PROCEDURA ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

a.      Zawarcie umowy pomiędzy Sklepem Internetowym a Kupującym, korzystającym z opcji „Kup Teraz”, następuje z chwilą potwierdzenia przez Kupującego skorzystania z tej opcji.

b.    Niezwłocznie po przybiciu albo po potwierdzeniu przez Kupującego skorzystania z opcji Kup Teraz, Kupujący i Sklep Internetowy otrzymują informacje przekazane Sklepowi Internetowemu przez kontrahenta, a obejmujące następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres.

3. ZASADY ZAPŁATY CENY

Kupujący może wybrać następujące formy płatności:

§   gotówka – przy odbiorze towaru,

§   przelew bankowy.

 

4. KOSZTY, TERMIN, SPOSÓB I WARUNKI DOSTAWY

 

1.        Zamówiony towar jest dostarczany kupującemu w wybrany przez niego sposób. Sposoby oraz koszty i terminy dostawy towarów określa Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, stanowiący jego integralną część.

2.        Kupujący winien zwrócić należytą uwagę na stan przesyłki przy jej odbiorze, w szczególności czy przesyłka nie została uszkodzona lub zniszczona.

3.        W razie uszkodzenia lub zniszczenia przesyłki podczas transportu, należy sporządzić protokół szkody, zawierający datę i godzinę doręczenia przesyłki, imiona i nazwiska osób sprawdzających zawartość przesyłki, jej zawartość i stan, w jakim dotarła. Protokół ten należy przesłać, bez zbędnej zwłoki, do Sklepu Internetowego.

 

5. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

a.      Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny kupujący-konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni.  Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

b.      Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, przepisów o umowach zawieranych na odległość, a więc również postanowień przewidujących prawo odstąpienia od umowy nie stosuje się do umów sprzedaży z licytacji.

c.       Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje kupującemu-konsumentowi w wypadkach:

§  świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy powołanej w ppkt a,

§  dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

§  umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

§  świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

§  świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

§  dostarczania prasy,

§  usług w zakresie gier hazardowych.

d.      W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a kupujący-konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni

  

6. REKLAMACJE

a.      Kupujący mogą składać reklamacje dot. zakupionych towarów. Reklamacje będą rozpatrywane na zasadach określonych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

b.      Reklamacja może w szczególności zostać wysłana pocztą elektroniczną na adres: biuro@specbudowa.pl, przy wykorzystaniu formularza umieszczonego na stronie sklepu lub wniesiona pisemnie na adres siedziby przedsiębiorcy prowadzącego Sklep Internetowy.

c.       Reklamacja powinna zawierać oznaczenie kupującego i zakupionego towaru oraz wskazanie okoliczności uzasadniających jej złożenie.

 

7. POZOSTAŁE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

 

1.        Jeżeli Sklep Internetowy nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym kupującego-konsumenta i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

2.        Do sprzedawanego towaru dołączana jest karta gwarancyjna producenta, importera lub dystrybutora – jeżeli producent, importer lub dystrybutor udzielają gwarancji na podstawie pisemnej karty gwarancyjnej.

 

8. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KUPUJĄCYCH

Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych kupujących określone zostały w „Polityce prywatności” - Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu, stanowiącym jego integralną część.

 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

a.   Sklep Internetowy zapewnia, że w każdym momencie na stronie Sklepu znajduje się aktualnie obowiązujący Regulamin i jego wszystkie poprzednie wersje.

b.  W wypadku zmiany Regulaminu, zamówienia złożone przed dniem wprowadzenia zmian są realizowane na podstawie postanowień Regulaminu  obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

2011-08-29

Notice: Undefined variable: google_analytics in /catalog/view/theme/wersja_kwadraty/template/common/footer.tpl on line 7 404 Not Found

Not Found

The requested URL /autoryzacja/check/hurt.neroconstruction.pl was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.